sunnuntai 28. helmikuuta 2016

Voita lahjakortti toimintakyvyn valmennukseen kommentoimalla ja jakamalla

Vain tänään. Niiden kesken, jotka kommentoivat ja jakavat tämän julkaisun helmikuun loppuun mennessä, arvotaan 434 euron arvoinen lahjakortti seuraavaan toimintakyvyn avoimeen valmennukseen. Valmennus on maaliskuussa Lappeenrannassa. Tarkan päivän ratkaisevat asiakkaat.

Tarvitsemme kaikki toimintakykyä, resilienssiä, yhä nopeampiin ja monimutkaisempiin muutoksiin.

Valmennukseen (noin 6 tuntia) sisältyvät:
- perehtyminen ennakkomateriaalia
- vastaaminen henkilökohtaiseen kyselyyn
- ryhmävalmennus mm. muutokset ja niihin reagointi sekä resilienssi ja sen ominaispiirteet
- henkilökohtainen resilienssiprofiili ja sen analyysi
- perusteet henkilökohtaiselle kehittymissuunnitelmalle
- henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia
- jatkotoimenpiteenä kehittymissuunnitelman viimeistely

Miksi, miten ja mitä selviävät etusivulta.

Lahjakortin saaja julkaistaan tässä blogissa 1.3.

Lisätietoa avoimesta valmennuksesta on blogin tekstissä 23.1.

Osallistujien palaute edellisestä valmennuksesta on blogin tekstissä 21.1.

Tuplaa mahdollisuutesi ja osallistu myös Facebook

Military Skills Are Invaluable for Mastering Work Place Change

Good points From Combat to Corporate.

The business and global news today is both inspiring to discover how companies are creating vast new opportunities and simultaneously grim when the list of re-organizations and drastic workforce changes are announced. 

For those of us in middle management or on the workplace floor, how do we best adapt to the changes in the business world and successfully lead those around us?

The answer lies in employing military leadership skills of: 
(1) Leading by Example, 
(2) Communicating a common vision with progress, 
(3) Exercising initiative to find and solve problems, 
(4) Training and sharing best practices within the organization, and 
(5) Being able to admit and communicate a mistake. 


From Combat to Corporate link


Asian tarkastelua suomalaisesta näkökulmasta.

1. Johda esimerkillä

Esimerkillä johtaminen on johtajan perusjohtamistapa. Partiota ja prikaatia johdetaan omalla esimerkillä. Partion johtajan esimerkki näkyy partiolle välittömästi. Prikaatin komentajan on liikuttava joukoissa ja hänen esimerkkinsä on näyttävä asenteessa, tahdossa ja tavoitteessa sekä joukkojen tukemisessa. 

2. Viesti yhteinen tavoitetila

Yhteinen tavoite välitetään käskyjen ja viestinnän avulla. Sotilaalliset vakiokäskyt sisältävätkin aina vihollisen, omat joukot, joukon tehtävän ja toiminta-ajatuksen, käskyn saajan tehtävän ja valmistautumistehtävän sekä tukemisen ja johtamisen.

3. Tue ja harjoituta aloitteellisuutta ongelmien löytämiseen ja niiden ratkaisemiseen

Tässä meillä on varmaan kehitettävää. Siksi koulutuspäällikkönä kehitin yksinkertaisen "nyrkkisäännön" oman toiminnan arvioimiseen taistelijasta isompaankin joukkoon: Toteutettiinko tehtävä, saavutettiinko tavoite, missä onnistuttiin hyvin, missä on vielä kehitettävää ja tärkein, mitä tehdään jatkossa paremmin?

4. Kouluta ja jaa parhaita käytäntöjä koko organisaatiossa

Normaalioloissa puolustusvoimat on koulutusorganisaatio, jonka toiminta voidaan tiivistää: opetus, koulutus, harjoitukset ja arviointi -kokonaisuuksiin.

Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen, tunnustaminen ja jakaminen sekä niiden siirtäminen koulutuskulttuuriin on luonnollinen perustehtävä. Keinoina ovat ohjesäännöt, oppaat ja käsikirjat sekä henkilöstön täydennyskoulutus. Uutta ovat kaikista oppaista tehtävät opetusmateriaalit ja verkkotentit sekä kansainväliset harjoitukset, jotka nopeuttavat toimintakulttuurin muutosta.

5. Ole valmis myöntämään virheitä

Tämä on esitetyistä viidestä periaatteesta meille useimmille vaikein. Sotilaskulttuuriin on perinteisesti kuulunut virheiden tunnistaminen "virhesilmän" kehittäminen sekä virheiden välitön korjaaminen. Uutta koulutuskulttuuria kuvaavat itsearviointi ja palautteen kokoaminen. Kaikilla tasoilla tehtävä itsearviointi, esimerkiksi edellä esitetyn viiden kohdan nyrkkisäännön avulla luo toimintaan jatkuvan parantamisen periaatteen. Palautteen kokoamisen määrässä on saavutettu jo taso, jossa tulee kiinnittää erityistä huomiota palautteen analysointiin ja siihen, että tehdyt johtopäätökset johtavat kehittämispäätöksiin ja käytännön toimenpiteisiin. "Palautteelle perso ja kehittämään kelpo".

perjantai 26. helmikuuta 2016

Yritysten johtamisen teemapäivän tarkastelu Maanpuolustuskorkeakoulussa

Maanpuolustuskorkeakoulun kadetit perehtyvät johtamiseen mm. teoriaopintojen ja yrityksiin tehtävän tutustumisen avulla. Teemapäivän aikana perehdytään yli 40 yrityksen ja organisaation johtamiseen. Hyviä oppeja koetiin, koottiin ja jaettiin. Tässä muutamia makupaloja mentorin poimimana.

Organisaation perustehtävä ohjaa johtamista

Johtamisen perusteet ovat kaikissa organisaatioissa samat. Muutokset kohdistuvat kaikkiin: globalisaatio, digitalisaatio, diversiteetti. Pysyvää ja korostuvaa on ihmisten johtaminen yhteisellä tavoitteella sekä yhdessä ja henkilökohtaisesti kannustamalla.

Vahvuuksia, minkä tahansa organisaation johtamisessa

Luottamus: tehdään mitä sovitaan.
Innostus: omaan tekemiseen osana kokonaisuutta.
Vuorovaikutus: kuuntele, kysy, osallistu.

Oppeja

Jokaisen on kyettävä johtamaan itseään. Syväjohtaminen tunnetaan ja sitä myös käytetään.
Esimiesten systemaattiseen valmentamiseen panostetaan organisaatioissa, jotka menestyvät.

Parhaita käytäntöjä "Strategia määrittää suunnan ja johtaminen toteuttaa sen".

Arvoilla ja eettisillä periaatteilla ohjataan yrityksen toiminta- ja johtamiskulttuuria. Tulosta johdetaan luvuilla ei luuloilla. Uudet esimiehet perehdytetään. Hyvä johtaminen on kuvattu kirjallisena mm. esimiehen muistilistalla. Yrityksellä on esimiehen opas. Esimiesten johtajana kehittymistä tuetaan koulutusohjelmalla. Organisaatiolla on oma akatemia tai koulutuskeskus ja yritys hyödyntää valmennuspalveluja. Yrityksen johto ja HR lähettävät esimiehille kuukausikirjeen tukemaan yhteisiä käytäntöjä johtamisen "vuosikelloon" liittyen. Esimiehet kootaan muutaman kerran vuodessa teemapäivään, joka liittyy strategiaan ja muutoksen johtamiseen.

Oppiminen jatkuu

Kadetit laativat kirjoitelman, jossa liittävät opintojakson teorian käytännön kokemuksiinsa. Mentori antaa kirjoitelmasta palautteen ja opettajat arvioinnin.

Mentorin roolista

Teoria käytäntöön tarinoilla, esimerkeillä, 35-40 vuoden kokemuksilla kadettien johtajana kehittymisen tueksi. 

Mentoroinnista kirjoitin 6.11.2015.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Asiakaskokemus yrittäjän tärkein kokemus

Esa Makkonen jakoi 21.2. kokemuksensa avoimesta valmennuksesta 20.1.2016.

"Kiitoksia Hannu ajatuksia herättävästä koulutuksesta. Mielestäni koulutuksen parasta antia omista lähtökohdistani oli positiivisen näkökannan ottaminen muutokseen. Muutos nähdään usein uhkana; miten minä selviydyin muutoksesta? Jäänkö minä rannalle vai olenko minä osa positiivista muutosta."

"Mielestäni tämä koulutuspaketti voisi olla erinomainen työväline organisaatiolle, joka lähtee toteuttamaan suuria uudistuksia. Tässä ryhmä haastetaan lähestymään uuden ideointia ja ongelmanratkaisua aivan uudesta näkökulmasta. Näinhän se on, että ryhmän jäsenien erilaisuudet tulee kääntää ryhmän vahvuudeksi. Tehköön kukin sitä mitä parhaiten osaa. Käytännön harjoitukset jäävät paljon paremmin mieleen kuin pelkkä teoria."

"Kuuden tunnin intensiivijakso ja sitä ennen toteutettu ennakkokysely antoivat hyvää palautetta omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani.  Tätä palautetta pystyn hyödyntämään niin työelämässä kuin NST:n tyttöjen salibandyvalmennuksessakin. Olisi myöhemmin mukava tehdä tämä kysely uudestaan ja katsoa onko palaute johtanut johonkin? Onko sinulla tarkoitus myöhemmin järjestää aiheesta jatkokurssia tai vastaavaa."

Terveisin, Esa Makkonen

Kiitos Esa palautteesta ja kokemuksen jakamisesta. Seurantavalmennus ja -profiili antavat palautteen toimintakyvyn kehittymisestä ja varmistavat kehittymisen jatkumisen. Ensimmäinen seurantavalmennus on suunniteltu kesäkuun alkuun. Kutsun siihen kaikki perusvalmennukseen osallistuneet. Seurantavalmennus sisältää toimintakyvyn henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia sekä yhdessä "myötäotteella"' tekemällä oppimista. Tervetuloa.

Katso tapauskuvaus tästäperjantai 19. helmikuuta 2016

Lyhyt ratkaisuopas toimintakyvyn kehittämiseen

Suunnitellaan juuri teidän tarpeita vastaava ratkaisu.
Ota yhteyttä. Tehdään tarvekartoitus ja ratkaistaan ongelmat yhdessä.


Valmennusten aikavaraukset
- tilaaja (2 h): tarvekartoitus 1 h ja jatkotoimenpiteet palauteraportin perusteella 1 h
- valmennettavat (4-8 h): ennakkokysely ja tehtävä 1 h, lähijakso 2-6 h, jatkotoimenpiteet 1 h
- valmentaja (6-10 h): tarvekartoitus 1 h, valmennettavien toimintakykyprofiilit 1 h, valmennuksen valmistelut 1 h, lähijakso 2-6 h, palauteraportti asiakkaalle 1 h

Laajempi opas löytyy päivältä 30.12.2015.

Premium-palvelu on Resilience-day (6-8 h), joka sisältää lähes kaiken ja yllätykset päälle.

maanantai 15. helmikuuta 2016

Lahjakortti seuraavaan avoimeen valmennukseen

Tarvitsemme kaikki toimintakykyä, resilienssiä, yhä nopeampiin ja monimutkaisempiin muutoksiin.

Niiden kesken, jotka kommentoivat ja jakavat tämän julkaisun helmikuun loppuun mennessä, arvotaan 434 euron arvoinen lahjakortti seuraavaan toimintakyvyn avoimeen valmennukseen. Valmennus on maaliskuussa Lappeenrannassa. Tarkan päivän ratkaisevat asiakkaat.

Valmennukseen (noin 6 tuntia) sisältyvät:
- perehtyminen ennakkomateriaalia
- vastaaminen henkilökohtaiseen kyselyyn
- ryhmävalmennus mm. muutokset ja niihin reagointi sekä resilienssi ja sen ominaispiirteet
- henkilökohtainen resilienssiprofiili ja sen analyysi
- perusteet henkilökohtaiselle kehittymissuunnitelmalle
- henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia
- jatkotoimenpiteenä kehittymissuunnitelman viimeistely

Miksi, miten ja mitä selviävät etusivulta.

Lahjakortin saaja julkaistaan tässä blogissa 1.3.

Lisätietoa avoimesta valmennuksesta on blogin tekstissä 23.1.

Osallistujien palaute edellisestä valmennuksesta on blogin tekstissä 21.1.

Tuplaa mahdollisuutesi ja osallistu myös Facebookissa!

sunnuntai 14. helmikuuta 2016

Millä toimintakyvyn kentällä olet ja miten pelaat muutokseen?

Muutokset nopeutuvat ja monimutkaistuvat. Samaan aikaan toimintakykyvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Mille kentälle joukkueesi sijoittuu nyt - millä kentällä se aikoo olla jatkossa?

Muutoskykyä voi kehittää henkilöstön toimintakyvyn, resilienssin avulla. Johto esimerkillä kärkeen ja mahdollistamaan. Päälliköt vetämään muutosta. Esimiehet tukemaan ja kannustamaan. Asiantuntijat avuksi. Kaikki pelaamaan samaan maaliin. Mutta, miten tunnistaa oikea pelikenttä ja tietää miten pelataan?


Jos olisin kentällä D, ensimmäiseksi hyväksyisin, että alan muutokset todellakin nopeutuvat ja monimutkaistuvat jatkuvasti. Muutoksia ei voi siis pysäyttää. On itse vaikutettava muutoksiin. Ellei se ole mahdollista on hyödynnettävä ulkoiset mahdollisuudet ja omat vahvuudet sekä minimoitava muutosten seuraukset. Muihin tekijöihin on sitten vaan sopeuduttava. Toiseksi, käynnistäisin välittömät toimenpiteet kartoittaakseni toimintakyvyn nykytason ja sen kehittämistarpeet. Helpoiten tilanteen selvittäisi sopimalla ajan toimintakyvyn kartoittamiseksi ja siihen perustuvan tarjouksen saamiseksi. Taitaisi olla parasta aloittaa toimintakyvyn konsultoinnista ja kuulla, miten meitä voitaisiin tukea. Näin minä toimisin, jos olisin kentällä D.

Jos olisin kentällä C, ensimmäiseksi huolestuisin. Jos toimialalla ei tapahdu muutoksia, jotain on pielessä tai todennäköisemmin muutoksia ei ole vielä tunnistettu. Etsisin hiljaisia signaaleja muutoksista: mitkä ovat alan kehityssuunnat, mitä asiakkaat ostavat, mitä kilpailijat myyvät, mikä myy ja mikä ei myy jne. Muuten toimisin kuten edellisessä tilanteessa. Puhelin käteen ja pikaisesti yhteys tapaamisen sopimiseksi, jotta toimintakyvyn kehittäminen saadaan kohdennettua tarvekartoituksen perusteella vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Näin minä toimisin, jos olisin kentällä C.

Jos olisin kentällä B, ensimmäiseksi olisin tyytyväinen siitä, että toimintakykymme on oman arvion perusteella hyvällä tasolla ja kasvaa. Heti perään epäilisin omaa tai minulle esitettyä arviota. Onkohan näin ja millä perusteella? Toiseksi jatkaisin epäilyä ja entistä voimakkaammin. Alan muutokset siis hidastuvat - ei voi pitää paikkaansa. Nyt ajetaan kyllä lähivaloilla tai jopa parkkivaloilla. Pitkät päälle ja katse eteenpäin! Katsotaan, mitä edessä on ja mihin tulee varautua? Kolmanneksi, pyytäisin tarjouksen johtoryhmän toimintakykyvalmennuksesta saadakseni selville johdon toimintakyvyn tason. Miten johtoryhmälle saadaan yltiöpositiivisuuden ja mahdollisen omahyväisyyden tilalle keskittymistä tulevaan, joustavuutta kuulla uusia ajatuksia sekä ennakoivaa johtamista tuleviin muutoksiin. Näin minä toimisin, jos olisin kentällä B.

Jos olisin kentällä A, ensimmäiseksi olisin tyytyväinen tilanteeseen. Johdon ja koko henkilöstön toimintakyky vastaa toimintaympäristön muutoksia. Porukka näkee alan positiivisena ja uskoo itseensä. He keskittyvät oikeisiin asioihin, hyödyntävät joustavasti omia ja muiden ajatuksia sekä osaamista. Johtaminen on ennakoivaa ja asioihin ryhdytään "myötäotteella". Toiseksi, varmistaisin, että uusi henkilöstö omaksuu meidän johtamis- ja toimintakulttuurin ja että henkilöstön toimintakykyä kehitetään myös jatkossa. Ottaisin yhteyttä ja sopisin tapaamisen. Asettaisin tavoitteeksi vakioida toimintakyvyn valmennuskokonaisuuden, jotta olisimme valmiina alan tuleviin muutoksiin, joita tulee varmasti. Näin minä toimisin, jos olisin kentällä A.

Millä kentällä Sinä olet? Miten sinä toimisit?
Ellet ole ihan varma, millä kentällä olet ja miten sinun tulisi toimia, ota yhteyttä.
Ellei maaleja ole vielä tullut, ne pitää tehdä loppupelissä.
Odotan jo yhteydenottoasi. 

Ystävällisin terveisin,
Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

Lupaan vastata yhteydenottoon 12 tunnissa, mikä on nykyisin perin harvinaista.

lauantai 13. helmikuuta 2016

Miten kehittää ryhmän toimintakykyä ja resilienssiä?

Organisaation ja sen osien, ryhmien toimintakyky muodostuu yksilöiden kyvystä säilyttää toimintakykynsä ja erityisesti ryhmien kyvystä säilyttää suorituskykynsä muutoksissa.

Sotilaskoulutuksessa tämä on tunnistettu "jo muinaiset roomalaiset". Sotilaiden toimintakyvyn ja ryhmien suorituskyvyn luominen onkin yksi sotilaskoulutuksen keskeinen tarkoitus. Samoja periaatteita voidaan soveltaa myös muiden ryhmien suorituskyvyn kehittämiseen, tietysti ottaen huomioon kyseisen ryhmän erityispiirteet, toimintaympäristö ja tavoitteet.

Haluan tukea organisaatioiden kokonaistoimintakykyä. Siksi laajennan palvelutarjontaa myös toiminnallisiin ryhmävalmennuksiin. Valmennuksiin voidaan sisällyttää ryhmän resilienssiprofiili ja ryhmäharjoituksia sekä myös toiminnallisia ryhmätapahtumia.

Toiminnalliset tapahtumat rakennetaan siten, että ne tukevat uuden ryhmän ryhmäytymistä tai kehittävät jo toimivan ryhmän ryhmäkiinteyttä ja kykyä hyvään yhteistoimintaan.

Tapahtuma voidaan suunnitella, vaikka kokonaiseksi toimintakykypäiväksi yhteistyökumppanieni kanssa.

Kun toimintakykypäivä, Resilienceday, järjestetään Lappeenrannassa, siihen voidaan sisällyttää tarvittavia osuuksia seuraavista vaihtoehdoista:

- ryhmän toimintakykyvalmennus 2 - 6 tuntia
- ryhmäliikuntatapahtuma 1 - 2 tuntia
- golf 4 - 6 tuntia
- liikkuminen ryhmänä Saimalla lihasvoimalla tai moottorilla 2 - 4 tuntia
- ryhmän ammunta osallistujien omilla aseilla tai kumppaniyrityksen aseilla 2 - 4 tuntia
- tutustuminen Lappeenrannan linnoitukseen tai varuskuntaan 1 - 2 tuntia
- jokin muu ryhmätapahtuma

Haluatko kuulla lisää, miten tiiminne toimintakykyä voidaan lisätä?
Ota yhteyttä.

Ryhmän resilienssiä ja sen kehittämistä kuvaa mielestäni hyvin oheinen artikkeli.
Resilience isn't just an individual trait. It's a skill leaders can teach their teams https://t.co/eO1ES0oGtw by @lgallardo via @FastCompany
linkki

torstai 11. helmikuuta 2016

Ajankohtaista: Ota "myötäote muutoksiin"

Tartu muutoksiin myötäotteella.
Miten ja mitä se tarkoittaa? 
http://www.slideshare.net/HannuH2014/mytoteasenne-muutoksiin-valmennus-hannu-hyppnenMitä tarkoitan myötäotteella?

Ensinnäkin, myönteisyyttä. Sitä, että asenne muutoksiin on positiivinen ja muutokset nähdään mahdollisuuksina.

Toiseksi, myötäote tarkoittaa muutoksiin tarttumista ennakoiden ja viivyttelemättä.

Palvelen asiakkaitani myötäotteella. Ojennan käteni ja olen valmiina palvelemaan. 
Tuen asiakkaiden muutoskykyä tarpeisiin parhaiten vastaavalla valmennuksella.


maanantai 8. helmikuuta 2016

Turvallisuudesta resilienssiin?

Teija Mankkisen mielenkiintoinen tarkastelu resilienssin käsitteeseen ja sen mahdollisuuksiin turvallisuuden näkökulmasta.

"Yksi tapa ottaa haltuun muuttunutta tilannetta on tuoda keskusteluun uusi käsite kertomaan ja kuvaamaan muutosta tai muuttunutta tilannetta. Turvallisuuden sektorilla tällainen käsite on resilienssi."

Teija Mankkinen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö


Puhe Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen vuosipäiväjuhlassa 31.1.2014

See more at: http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Esitykset/Turvallisuudesta-resilienssiin#.dpuf

https://shar.es/14qevi

lauantai 6. helmikuuta 2016

Oletko resilientti? Seitsemän ominaisuutta, jotka stressiä kestävällä ihmisellä on.

"Resilienssi kuulostaa sanana tuntemattomalta. Kyse on kuitenkin jokaisen arjessa tärkeästä asiasta: siitä, miten ihminen toimii paineen alla."

"Resilienssi on käsite, josta nykyään puhutaan psykologiassa aika paljon. Se viittaa ihmisen kykyyn selviytyä haasteista ja vaikeista tilanteista. Ihmiset ovat tässä hyvin erilaisia. Ajatellaan, että on resilienttejä ihmisiä, joilla on tämä ominaisuus, ja sitten ihmisiä, jotka eivät ole niin resilienttejä, kuvaa Ville Ojanen, aivotutkimuksesta väitellyt psykologi."
Ne seitsemän ominaisuutta, ne ovatkin varsin tutut näiltä sivuilta.


Mitä hyötyjä toimintakykyvalmennuksesta voi olla sinulle?

Ota yhteyttä, niin kerron.


Lähde: MTV Katsomo 27.3.2014


Myötäote muutoksiin!

Tulisiko meidän kaikkien tarttua muutoksiin myötäotteella?
Miten ja mitä se tarkoittaa? 
http://www.slideshare.net/HannuH2014/mytoteasenne-muutoksiin-valmennus-hannu-hyppnenMitä tarkoitan myötäotteella?

Ensinnäkin, myönteisyyttä. Sitä, että asenne muutoksiin on positiivinen ja muutokset nähdään mahdollisuuksina.

Toiseksi, myötäote tarkoittaa muutoksiin tarttumista ennakoiden ja viivyttelemättä.

Palvelen asiakkaitani myötäotteella. Ojennan käteni ja olen valmiina palvelemaan. 
Tuen asiakkaiden muutoskykyä tarpeisiin parhaiten vastaavalla valmennuksella.