lauantai 24. helmikuuta 2018

Hallitustyöskentely menestystekijäksi

Hallituksen kokousten ja päätöksenteon valmistelu

Opiskelen parhaillaan HHJ-kurssia, Hyväksytyn hallituksen jäsenen -kurssia. Opintoihin liittyen pohdin tässä tekstissä, miten hallitustyöskentelystä voidaan tehdä yrityksen menestystekijä? Näkökulma on Lappeenrannan Upseerikerhon, jonka hallituksen puheenjohtajana toimin.

Hallituksella on niin halutessaan useita menettelytapoja sen varmistamiseen, että hallituksen kokoukset ja päätöksenteon valmistelu tuottavat tosiasialliset mahdollisuudet hyvään päätöksentekoon.

Ensinnäkin, toiminnan organisointi. Hallituksen jäsenille tulee määrittää heidän osaamista vastaavat vastuualueet, jotka voivat olla esimerkiksi johtaminen, hallitustyöskentely, liiketoiminta, strateginen suunnittelu, markkinointi, lakiasiat sekä tietysti yrityksen toimialaosaaminen.

Toiseksi, suunnitelmallisuus. Hallitustyöskentely voidaan suunnitella vuosittaisten vakiotoimenpiteiden perusteella ns. vuosikelloksi, joka voi käsittää esimerkiksi tammikuusta alkaen 10-12 kertaa vuodessa järjestettävät hallituksen kokoukset. Kokousten teemoina voivat olla esimerkiksi: vuosiraportti, tilinpäätös, tulospalkkiot, strategia, henkilöstötilinpäätös ja henkilöstösuunnittelun, hallituksen itsearviointi, toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sekä hallituksen jäsenyydet ja hallituksen osaamisen kehittäminen.

Kolmanneksi, rutiinien vakiointi. Hyvä päätöksenteko edellyttää asioiden valmistelua. Tähän kuuluvat päätettävien asioiden valmistelu sekä esityslistan ja valmisteluaineiston toimittaminen hallituksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Hyvä kokoustekniikka tukee asioiden käsittelyä ja hyvää päätöksentekoa. Kokoustekniikkaan kuuluvat asioiden esittely, käsittely ja päätöksenteko sekä päätösten perusteiden ja toimeenpanon viestintä.

Neljänneksi, oman toiminnan arviointi ja kehittäminen. Päätösten toimeenpano ja tulosten seuranta tulee olla osa hallitustyöskentelyä. Hallituksen kokouksiin onkin hyvä liittää edellisen kokouksen päätösten toimeenpanon ja tulosten raportointi sekä säännöllisesti myös kokoustyöskentelyn itsearviointi tai parhaimmillaan ulkoinen arviointi.

Hallituksen kokousten valmisteluinformaatiota voidaan testata ja sen paikkansapitävyys varmistaa mm. sillä, että valmistelijaksi sovitaan alan asiantuntijat ja varaamalla valmisteluun riittävä aika ja työpanos. Valmistelun laatua voidaan varmistaa pyytämällä valmistellusta asiasta tai valmistellusta materiaalista jonkin ulkopuolisen asiantuntijan lausunto. Sisäiseen laadun varmistamiseen kuuluvat käsiteltävän asian materiaalin toimittaminen hallituksen jäsenille perehdyttäväksi sekä jokaisen hallituksen jäsenen perehtyminen materiaalin oman lisäarvon tuottamiseksi. Hallituksen kokouksissa päätettävien asioiden valmisteluinformaation testaamisesta ja paikkansapitävyydestä varmistutaan asian esittelyllä ja käsittelyllä, jossa voidaan noudattaa yleisen ongelmanratkaisun ja ryhmäpäätöksenteon prosessia.


Hallitustyöskentely ja päätöksenteko

Hyvin toimiva hallituksen, johtoryhmän ja toimitusjohtajan väliseen roolitukseen kuulu selvä tehtävien jako. Hallituksen puheenjohtajan päätehtävänä tulee olla hallitustyöskentelyn johtaminen. Johtoryhmän roolina on oman asiantuntemuksen tuominen yhteiseen päätöksentekoon. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat usein päätettävien asioiden esittely ja päätösten toimeenpano. Hallituksen tulisi keskittyä yrityksen strategiseen johtamiseen ja toimitusjohtajan tukemiseen ja toiminnan mahdollistamiseen. Toimitusjohtajan tulee keskittyä operatiivisen toiminnan johtamiseen. Paras yhdistelmä sisältää innostamista, luottamusta, oppimista ja arvostamista.

Hallitustyöskentelyn tulisi olla luonteeltaan strategista johtamista, johon kuuluvat jatkuva toimintaympäristön muutosten ja kilpailijoiden analysointi, oman toiminnan ja erityisesti tulosten arviointia, uusien tai avautuvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä riskien arviointi. Hallitustyöskentelyn tulee olla ennakoivaa johtamista, jotta organisaatio kykenee toimimaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla.  Hallitustyöskentelyn vaarana on keskittyminen vain asioiden johtamiseen tekemällä päätöksiä. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee muistaa, että tulokset tekevät ihmiset, työntekijät ja heidät kannustetaan tulosten aikaan saamiseen ja niiden ylittämiseen vain hyvällä johtamisella ja esimiestoiminnalla.

Hallituksen ja organisaation väliseen vuorovaikutukseen tulee kiinnittää huomiota, jotta organisaatio onnistuisi strategisissa haasteissaan. Hallituksen jäsenten on hyvä olla oman alansa ja siihen liittyvän organisaation osaajia tai osa-alueen vastuullisia johtajien. Hallituksessa tulee olla myös ulkopuolisia jäseniä tai hallitusammattilaisia. Hallituksen ja organisaation vuorovaikutukseen kuuluvat yhtiökokoukset ja se, että yhtiökokous valitsee hallituksen.

Yrityksen elinkaaren vaihe ja markkinatilanne vaikuttavat hallitustyön luonteeseen ja hallituksen, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän välisiin suhteisiin. Yrityksen elinkaaren perustamisen, kasvun, vakiintumisen ja laskun vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista. PK-yrityksen perustamisvaiheessa hallituksen muodostaa yrityksen omistaja, joka voi olla samalla toimitusjohtaja. Yrityksen kasvun myötä on tarve laajentaa hallituksen kokoonpanoa niin hallituksen jäsenten lukumäärän kuin osaamisen osalta. Yrityksen muutosvaiheet voivat edellyttää erilaista osaamista ja erilaista toimitusjohtajaa halutun muutoksen toteuttamiseksi.

Hallituksen, mahdollisen johtoryhmän ja toimitusjohtajan välisen suhteen tulee olla selvä ja se tulisi määritellä tarkasti. Hallituksen työjärjestyksessä ja toimitusjohtajan tehtävänkuvauksessa ja mahdollisessa johtajasopimuksessa. Käytännössä suhteen tulee perustua luottamukseen ja luottamuksen heikkenemisen johtaa kehityskeskusteluun tai luottamuksen puuttuessa johtajasopimuksen päättymiseen.

Omistajien tahto tulee pyrkiä huomioimaan hallitustyöskentelyssä ja päätöksenteossa siten, että yrityksellä on kirjallinen strategia, omistajapolitiikka ja liiketoimintasuunnitelma. Omistajaan tahto tulee esille varmaankin hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan valinnassa ja seuraajasuunnittelussa.

Hallituksen tulee seurata yritystoiminnan riskejä ja erityisesti niiden realisoitumista. Riskianalyysien ja riskien hallintasuunnitelmien tulee olla osa strategiatyöskentelyä ja osa hallituksen vuoden työsuunnitelmaa. Toimitusjohtajan rooli on ratkaiseva riskien arvioinnissa ja niiden tunnistamisessa siten, että hallituksella on tarvittavat tilannekuva ja tilannetietoisuus riskien hallitsemiseen ennakoivalla johtamiselle, jonka tukena on riskien hallintasuunnitelma.

Hallitustyöskentelyn ja päätöksenteon arviointi

Hallitustyön arviointia tulee tehdä jatkuvasti, koska jatkuvan kehittymisen edellytys on palaute ja arviointi. Hallitustyöskentelyn ”pika-arviointi” voidaan liittää rutiiniksi ja osaksi jokaista hallituksen kokousta. Vuoden työsuunnitelmaan on syytä varata varsinainen itsearviointi sekä parhaimmillaan ulkoinen arviointi.

Sisäisen arvioinnilla on merkitystä hallituksen työskentelykulttuurille, jota tulisi kuvata avoin vuorovaikutus, erilaisuuden hyväksyminen – tai oikeammin erilaisuuden tai ainutlaatuisuuden johtaminen. Sisäinen arviointi jää kuitenkin aina itsearvioinniksi, vaikka arvioinnin tukena käytettäisiinkin tulosraportteja, asiakastyytyväisyyskyselyjä ja henkilöstön työilmapiirikyselyjä sekä hallituksen jäsenille tehtävää kyselyä.

Ulkoinen arviointi paljastaa hallitustyöskentelyn vahvuudet ja kehittämistarpeet itsearviointia paremmin tai ainakin täydentää laadukkaasti tehtyä itsearviointia. Ulkoinen arviointi voi olla hallitusammattilaisen ja konsultin ja koulutus- ja kehittämispalveluja tarjoavan yrityksen tekemä.

Hallituksen tukena voi olla neuvonantajaryhmään kutsuttuja asiantuntijoita, jotka kokoontuvat hallituksen kutsusta muutaman kerran vuodessa esim. tukemaan yrityksen strategian arviointia ja kehittämistä.

Arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota ensinnäkin toiminnan organisoitiin, suunnitelmallisuuteen ja rutiinien vakiointiin perusasioiden toimivuuden varmistamiseksi. Näiden varmistamisen jälkeen tulee huomio kiinnittää strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan sekä niiden jälkeen hallitustyöskentelyyn.
Arvioinnin tulisi leikata koko yrityksen toiminta. Yksinkertaisuudessaan arviointi voi olla, vaikka viiden kohdan muistisääntö, jota voi soveltaa koko yritys ja kaikki työntekijät: 1. Toteutinko tehtävän, 2. Saavutinko tavoitteen, 3. Missä onnistuin hyvin, 4.Missä on vielä kehitettävää ja 5. Mitä teen seuraavalla kerralla paremmin tai eri lailla?

Arviointi, on se sitten itsearviointi tai ulkoinen arviointi, jää vajaaksi ilman päätettyjä jatkotoimenpiteitä. Arvioinnissa voikin soveltaa EFQM-laatukriteerejä ja arviointiperusteita, joissa laatua voidaan kuvata viidellä laatutasolla: 1. Toiminta on kuvattu, 2. Menettelyä noudatetaan koko organisaatiossa, 3. Menettelyjä arvioidaan ja laaditaan parantamissuunnitelmia, 4. Parantamissuunnitelmia toteutetaan ja 5. Parantamistoimenpiteillä pystytään osoittamaan vaikutuksia tuloksiin. Menettely on sovellettavissa lähes mihin toimintaan tahansa.

Yrityksen hallituksen, tulee käyttää aikansa kokouksissa hyvien päätösten tekemiseen ja sen ulkopuolella päätösten toimeen panemiseen kukin omalla vastuualueellaan. Hallituksen lisäarvon tulee olla enemmän kuin hallitusten jäsenten summa. Hallitustyöskentelyn tuloksena onkin parhaimmillaan yhdessä ja tehokkaalla hallitustyöskentelyllä tunnistettu kriittinen lisäarvo ja vipuvoima, joiden avulla yritys erottautuu kilpailijoista ja menestyy.

tiistai 23. tammikuuta 2018

Esimerkillä ja edestä johtamaan

”Johtakaa esimerkillä ja edestä, neuvoi Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki puhutellessaan joukkoa. - Olkaa oikeudenmukaisia. Edetkää asioissa rauhallisesti, nopeus tulee rutiineista. Ja muistakaa, simputukseen ja muuhun kiusaamiseen prikaatissamme on nollatoleranssi, jatkoi kenraali Välimäki” Näin kannusti prikaatin komentaja Reserviupseerikurssin suorittanutta 99 upseerikokelasta, jotka jatkavat johtajana kehittymistään ”esimerkillä ja edestä” johtajina.

Upseerikokelaat ovat sitoutuneet hyvään johtamiseen peruskoulutuskauden jälkeen vannomassaan sotilasvalassa tai antamassaan sotilasvakuutuksessa. ”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.”

Näitä periaatteita upseerikokelaat pääsevät soveltamaan käytännössä johtaessaan joukkoaan niin koulutuksessa kuin taisteluharjoituksissa. Samat periaatteet soveltuvat hyvään johtamiseen myös varusmiespalveluksen jälkeen ”esimerkillä ja edestä”.

Lisätty 27.1.

Miten sotilasjohtaja voi johtaa omalla esimerkillään?

Olemalla  painopisteessä: Johda painopistesuunnasta siellä, missä taistelu ratkaistaan. Delegoi muiden suuntien johtaminen. Luota aluevastuussa olevaan tai paikalliseen johtajaan.

Vaikuttamalla oikeaan aikaan: Johda silloin, kun johtajuuttasi tarvitaan, taistelun alkaessa ja ratkaisutaistelussa.

Tunnistamalla tarve: Johda edestä silloin, kun vetoapua tarvitaan. Johtajan paikka ei ole kuitenkaan aina ”ladun aukaisijana”.

Valitsemalla menettelytapa: Johda omaa esimerkkiä näyttäen, kun siihen osaamisellasi, tiedoilla, taidoillasi ja toimintakyvylläsi pystyt. Joukossa on aina sinua parempia, anna heidän esimerkin loistaa.

Omilla ratkaisuilla ja valinnoilla: Johda muita niin kuin haluaisit itseäsi johdettavan.


keskiviikko 3. tammikuuta 2018

Muutosten nopeus haastaa perinteisen johtamisen

Johdatko sinä jatkuvia muutoksia vai tulisiko sinun johtaa muutoksissa, parhaita menettelytapoja soveltaen?

Toimintaympäristön yhä nopeammat muutokset haastavat perinteisen johtamisen, jota kuvaavat suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Päätökset ja niiden nopea toimeenpano onkin saatava osaksi johtamisprosessin kaikkia vaiheita.
Miten sotilasjohtamisen parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa toimintaan, jossa edellytetään nopeaa reagointikykyä ja ennakoivaa johtamista. Muutosten johtamisen sijaan menestyksellisen toiminnan onkin oltava jatkuvissa muutoksissa johtamista.
Parhaita sotilasjohtamisen käytäntöjä ovat komentajan taisteluajatus, tehtävätaktiikka, toimivallan ja ratkaisuoikeuksien delegointi sekä uusimpina taistelunjohtokeskukset ja avoimet tilanneselostukset.
Komentajan taisteluajatus kuvaa päämäärän, halutun loppuasetelman, toiminnan suojaamisen, taistelun aloittamisen, taistelun vaiheet, painopisteen, reservin ja valmistautumistehtävän. Sotapelin avulla taisteluajatus voidaan testata ja luoda siitä yhteinen ymmärrys operaation toteuttajille.

Taisteluajatuksen perusteella tehtävien toteuttajat kykenevät toimimaan oma-aloitteisesti osana suurempaa kokonaisuutta. Jokaisen johtajan onkin tunnettava ylemmän johtajan taisteluajatus sekä kyettävä pelkistämään oma taisteluajatuksensa.
Tehtävätaktiikassa määritetään tehtävä taktisena tehtävänä ja tavoitteena. Näiden perusteella tehtävän toteuttaja ratkaisee itse parhaan toteuttamistavan. Tehtävätaktiikan perustana tulee olla yhteinen ymmärrys kokonaistoiminnasta, joka voidaan kuvata ja tiivistää edellä kuvattuun komentajan taisteluajatukseen.
Toimivallan delegoinnilla ja ratkaisuoikeuksilla voidaan lyhentää päätöksetekoketjuja ja luoda edellytykset välittömälle toiminnalle. Esimerkeiksi sopivat ratkaisuoikeudet tulen aloittamisesta, epäsuoran tulen käytöstä ja reservin käytöstä sinne, missä joukon johtajalla on paras tilannetietoisuus ja kyky johtaa toimintaa omakohtaisin havainnoin ”paikan päällä”.
Useimmissa esikunnissa on siirrytty osastokokoonpanoista keskuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että eri johtamistasoilla on 24/7-toiminnassa tiedustelu-, suunnittelu- ja operaatiokeskukset. Tiedustelukeskus keskittyy ajallisesti tulevaan, suunnittelukeskus operaation suunnitteluun ja operaatiokeskus, nimensä mukaisesti, operaation toteuttamiseen.

Keskuksissa on jatkuva tilanteen seuranta ja säännölliset tilanneselostukset, joita voi seurata jokainen esikunnan keskuksen upseeri omalta työasemaltaan, mistä tahansa, jossa salatut yhteydet ovat. Taistelukeskukselle voidaan delegoida jonkin taisteluvaiheen tai -alueen taistelun johtaminen komentajan taisteluajatuksen perusteella ja ratkaisuoikeuksilla, jolloin tarvittavat päätökset kyetään tekemään juuri silloin kun niitä tarvitaan.

maanantai 1. tammikuuta 2018

Miten johtaa vaativassa kriisinhallintaoperaatiossa?

Kirjoitus on julkaistu Johtajan käsikirjassa 2012.
Väliotsikot kirjoittajan.
Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö 2012 - 2015 eversti Hannu Hyppönen

Kokemusta  vaativista kriisinhallintaoperaatioista

Suomi on osallistunut kriisinhallintaoperaatioon Afganistanissa vuodesta 2001 alkaen. Operaatiossa on palvellut yli 1 600 suomalaista ammattisotilasta ja reserviläistä. Operaatiossa on tunnistettu useita kokemuksia, jotka on siirretty käytännön toimintaan sekä operaatiossa että koulutuksessa.

Pienryhmien johtamiskokemuksia

Kokemuksista voidaan nostaa esille joitakin yleisiä joukkueen ja ryhmän johtamiseen liittyviä ha- vaintoja. On otettava huomioon, että havainnot koskevat sotilaita, jotka ovat tehtäviinsä valittuja, varustettuja ja koulutettuja sekä sotilaita, joilla on korkea fyysinen ja henkinen suorituskyky. Havaintojen arvoa lisää se, että kokemukset on saatu vaativissa sodan kaltaisissa olosuhteissa. Havainnot on koostettu useista lähteistä, joista nimeltä voidaan mainita esimerkiksi Porin Prikaatin vuonna 2009 laatima asiakirja ”Kertomus ja havainnot suojausjoukkueen toiminnasta ISAF-operaatiossa 2009”.

Perusteet valmistavassa koulutuksessa

Joukon koulutuksen ja varustuksen perustana tulee olla joukon tuleva tehtävä ja toiminta-alue. Vaikka joukko oli harjoitellut perustaistelumenetelmiä, valmistavassa koulutuksessa ne kerrattiin toistokoulutuksella suoritusvaatimuksista tinkimättä. Nämä olivat keskeiset perusteet joukon hyvälle toimintakyvylle.

Mitä, jos?

Tehtävään valmistauduttaessa johtajan tehtävään kuului erityisesti toiminnan ennakointi, eli niin sanotun ”mitä jos” -arvioinnin tekeminen. Johtajan haasteena oli valmistautua käsittelemään taistelutilanteessa olevan tai olleen joukon reagointia taistelutilanteeseen. Johtaja pystyi valmistautumaan tähän miettimällä, mikä on taistelutilanteessa pahinta ja todennäköisintä sekä mitä mahdollisesti voi tapahtua. Laadittu suunnitelma ja alijohtajien kanssa etukäteen mietityt vaihtoehdot olivat hyviä lähtökohtia johtamistoiminnalle. Laadittua suunniteltua jouduttiin tehtävissä usein tarkentamaan, mutta joukon tehtävän täyttäminen oli aina tärkein tavoite.

Perustaistelumenetelmillä varmuutta ja nopeutta

Taistelutehtävistä saadut kokemukset osoittivat, että käytetyt perustaistelumenetelmät toimivat. Taistelutehtävän alkuvaiheessa sotilas keskittyy selviytymään, jonka jälkeen hän alkaa toimia osana ryhmäänsä koulutuksensa mukaisesti. Tuli ja liike sekä taistelun ensimmäiset sekunnit ovat ratkaisevia tehtävän täyttämisen kannalta.

Tilannetietoisuudella ymmärrys kokonaistilanteesta

Taistelun aikana johtajien roolissa korostuvat havaintojen tekeminen ja joukon tulenkäytön johtaminen. Yllättävässä tilanteessa kaikki katsovat johtajaansa. Vihollisen yllättäessä on johtajan välittämän tilannekuvan oikeellisuus taistelun lopputuloksen kannalta ratkaiseva. Tällöin on myös tärkeää, että alaiset välittävät johtajalleen ajantasaista tilannetietoa. Tämä mahdollistaa oikeaan tilannekuvaan perustuvat johtajan ratkaisut, käskyt ja toimenpiteet.

Pienryhmien toimintakyky ratkaisevaa

Sotilasjoukon vahvuus perustuu sen kykyyn toimia partiona, ryhmänä ja joukkueena. Aloite ja ylivoima saavutetaan pimeätoimintakyvyllä, nopeudella ja tulitukiaseilla. Tämä korostuu erityisesti, jos tuleen vastataan vastustajan käyttämää asetta ja tulivoimaa voimakkaammin. Johtajan tulee siis keskittyä alaistensa johtamisen lisäksi myös ryhmä- ja joukkueaseiden käytön johtamiseen.

Johtajuudella vaikutusta

Taistelussa tärkeimpiä stressiä aiheuttavia tekijöitä olivat tilanteen epäselvyys ja aito kuoleman pelko. Johtajan tulee suhteuttaa tehtävä ja valittu toteuttamistapa arvioitujen riskien vakavuuteen. Johtajan tulee pystyä välittämään alaisilleen tietoa yhteisen tilannetietoisuuden luomiseksi. Joukolle on käskettävä yksi asia kerrallaan epäselvyyksien välttämiseksi. Johtajien on tunnistettava, että alijohtajat samaistuvat omaan joukkoonsa ja pyrkivät siirtämään vaikeat asiat ja ongelmat esimiesketjussa ylöspäin. Johtajan tulee valvoa ja vaatia, että jokainen toteuttaa omaa tehtäväänsä. Alijohtajien tulee ratkaista omat ongelmansa ja tehdä esitykset tarvitsemastaan tuesta.

Tukea tarvitaan

Tehtävien toteuttamisen kannalta ratkaisevia olivat tiedustelu, liikkeen edistäminen, ilmatuki ja huolto. Operaatioita ei juurikaan toteutettu, jos joukolle ei ollut osoittaa tarvittavaa tukea.

Perustaistelutavoilla varmaa nopeutta - soveltamalla menestystä

Kokemusten perusteella suomalaisten joukkojen toimintatavat ovat pääosin kunnossa. Valittu suunta ase-, ampuma- ja taistelukoulutuksen tarkistamisessa aiempaa yksinkertaisempaan ja perustaistelumenetelmiä korostavaan suuntaan on oikea. Toisaalta joukon menestymiseen vaikuttivat olennaisesti myös henkilöstön kokemus ja kyky itsenäiseen toimintaan. Tärkeää on kyky soveltaa erilaisia toimintamalleja tilanteen mukaisesti sekä kehittää toimintaa saatujen kokemusten perusteella.

maanantai 11. joulukuuta 2017

Did you know that you can also read the blog texts in English?

You can also read the blog texts in english or in several other languages. 

Right-click the text and then translate the text to your preferred language. 

Please try. 

What grade do you give for translations?

Best regards,

Hannu