torstai 8. kesäkuuta 2017

Asiakkaan kokemus valmennuksesta

Esa Makkonen jakoi kokemuksensa avoimesta valmennuksesta.


"Kiitoksia Hannu ajatuksia herättävästä koulutuksesta. Mielestäni koulutuksen parasta antia omista lähtökohdistani oli positiivisen näkökannan ottaminen muutokseen. Muutos nähdään usein uhkana; miten minä selviydyin muutoksesta? Jäänkö minä rannalle vai olenko minä osa positiivista muutosta."

"Mielestäni tämä koulutuspaketti voisi olla erinomainen työväline organisaatiolle, joka lähtee toteuttamaan suuria uudistuksia. Tässä ryhmä haastetaan lähestymään uuden ideointia ja ongelmanratkaisua aivan uudesta näkökulmasta. Näinhän se on, että ryhmän jäsenien erilaisuudet tulee kääntää ryhmän vahvuudeksi. Tehköön kukin sitä mitä parhaiten osaa. Käytännön harjoitukset jäävät paljon paremmin mieleen kuin pelkkä teoria."

"Kuuden tunnin intensiivijakso ja sitä ennen toteutettu ennakkokysely antoivat hyvää palautetta omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani.  Tätä palautetta pystyn hyödyntämään niin työelämässä kuin NST:n tyttöjen salibandyvalmennuksessakin. Olisi myöhemmin mukava tehdä tämä kysely uudestaan ja katsoa onko palaute johtanut johonkin? Onko sinulla tarkoitus myöhemmin järjestää aiheesta jatkokurssia tai vastaavaa."

Terveisin, Esa Makkonen


Kiitos Esa palautteesta ja kokemuksen jakamisesta. Seurantavalmennus ja -profiili antavat palautteen toimintakyvyn kehittymisestä ja varmistavat kehittymisen jatkumisen. Ensimmäinen seurantavalmennus on suunniteltu kesäkuun alkuun. Kutsun siihen kaikki perusvalmennukseen osallistuneet. Seurantavalmennus sisältää toimintakyvyn henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia sekä yhdessä "myötäotteella"' tekemällä oppimista. Tervetuloa.

Katso lisää asiakkaiden palautetta tästäperjantai 23. joulukuuta 2016

Mahdollisuus PK-yrityksille

Ensimmäinen yritys otti yhteyttä. Täsmensimme tutkimusongelman. Analyysit tehty. Kolme työpajaa pidetty. Ongelma ratkaistu työpajoissa ja selvityksellä. Jatkotoimenpiteet suunniteltu.

Toiselle yritykselle on vastaava mahdollisuus. Ota yhteyttä. Selvitetään kuinka voin olla avuksi.

------

Opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa yrittäjyyden koulutusohjelmassa.

Teen diplomityön teemasta "Osaaminen PK-yritysten kasvun mahdollistajana". Teema elää kirjallisuuskatsauksen perusteella ja joustaa osallistujien tavoitteiden mukaan.

Osaamista voi lähestyä myös resilienssin avulla. Onko yrityksellänne strategista ja operatiivista resilienssiä, kykyä kohdata muutoksia, kykyä säilyttää korkea suorituskyky muutoksissa, kykyä palautua muutoksista sekä kykyä oppia ja vahvistua muutoksista?

Onko yrityksellänne teemaan liittyvä ongelma, jonka haluatte ratkaista tai kehittämiskohde, jonka haluatte toteuttaa ensi vuoden loppuun mennessä?

Tutkimusmenetelmä voi olla kysely ja haastattelu sekä mahdollisesti yritykselle räätälöity valmennus.

Mitä hyötyjä yrityksellä on mahdollista saada?
- osaamisen kehittämisen tarvekartoitus
- teemavalmennus 4-8 henkilölle
- henkilökohtaiset toimintakykyprofiilit ja niiden tulkinnan
- ryhmäprofiilin ja sen tulkinnan
- henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
- osallistujien palautteen yhdistelmä
- tutkimusraportti, diplomityö
- mahdollisuuden seurantavalmennukseen

Mitä panostuksia yritykseltä luottamuksellisesti toivotaan?
- tarvekartoitus perustuen yrityksen strategiaan tai liiketoimintasuunnitelmaan
- johdon haastattelu noin 45 min
- kysely valitulle kohderyhmälle 5-10 henkilöä, kyselyyn vastaamisaika noin 20 min
- teemavalmennuksen tarvekartoitus ja tavoitteiden määrittäminen 30 min
- teemavalmennus valitulle kohderyhmälle 4-8 henkilöä 4-6 tuntia
- osallistujien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat noin 45 min
- osallistujaryhmän tai tiimin kehittymissuunnitelma noin 30 min
- sovittava pienehkö korvaus valmennusmenetelmän käytöstä yritykselle

Kiinnostuitko, ota yhteyttä, vaikka heti.

Hannu Hypponen
040 657 3495

torstai 3. marraskuuta 2016

Mitä on sotilasjohtaminen?

Kysymys, johon olen usein päässyt vastaamaan. 

Usein on helpompi aloittaa ja vastata siihen, mitä sotilasjohtaminen ei ole? Sotilasjohtaminen ei ole käskemistä, käskyttämistä, auktoritääristä johtamista, jota kuvataan elokuvissa, kirjoissa ja mielikuvissa, jotka ovat syntyneet sotilasryhmän jäsenenä varusmiespalveluksen aikana useita kymmeniä vuosia sitten.

Puolustusvoimien johtajaopetus perustuu syväjohtamisen teoriaan ja malliin. Syväjohtaminen on oppimisohjelma, joka auttaa esimiehiä ottamaan käyttöön ja kehittämään sitä potentiaali, jota heissä on. Syväjohtaminen on kokoelma erinomaisen johtamisen periaatteista ja se korostaa ihmisten johtamista asioiden johtamisen sijaan. Syväjohtamisen kulmakivet ovat innostus, luottamus, oppiminen ja arvostus. Pelkistettynä: ILOA. Miten johtamismalli toimii käytännössä, tässä siitä yksi esimerkki

Vuodesta 1998 alkaen puolustusvoimien johtamismallia on koulutettu yli 110 000 varusmiesjohtajalle. Johtamisohjelma koulutetaan vuosittain yli 6 000 varusmiehelle, 30 opintopisteen, eli noin 800 tunnin, laajuisina opintoina. Voidaankin sanoa, että lähes jokaisella työpaikalla on vähintään yksi tämän johtajakoulutuksen perusteet saanut henkilö.

Upseerit perehtyvät sotilasjohtamiseen syvällisesti sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnossa ja erityisesti yleisesikuntaupseerin tutkinnossa. Tutkintojen opintoja täydentävät tehtäväkohtainen täydennyskoulutus kuten toimiapäällikkökurssi, ylemmän päällystön kurssi, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi ja ylemmän johdon kurssi. Käytännön johtamiskokemus hankitaan harjaantumalla nousujohteisesti normaali- ja poikkeusolojen johtajatehtävissä sekä palvelemalla kansainvälisissä harjoituksissa ja operaatioissa.

Puolustusvoimissa on strategista johtamista, operatiivista ja taktista johtamista, tavoitejohtamista, toiminnan johtamista, hanke- ja projektijohtamista jne. Syväjohtaminen antaa niihin yhteisen perustan ihmisten johtamiseen tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa.

Oman yli 30 vuoden kokemukseni perusteella sotilasjohtamisen erityispiirteitä ovat muun muassa seuraavat:
  • toiminnan organisointi ja rutiinien vakiointi, joilla luodaan selkeys johtamiseen
  • komentajakeskeisyys, komentaja vastaa lopputuloksista ja päätöksistä
  • esikuntatyöskentely, esikuntapäällikkö johtaa suunnittelua ja toimeenpanoa
  • komentajat, operatiiviset johtajat, johtavat tulokset tekemisen ja huolehtivat joukostaan
  • tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys, usein vuosikymmenien päähän tähtäävä suunnittelu
  • tehtävätaktiikka, toteuttaja vastaa menettelytavasta tavoitteen saavuttamiseksi
  • systemaattinen asioiden valmistelu
  • tarvittaessa nopeaa ja riskinottokykyistä
  • yleiset taktiset periaatteet; yllätys, aktiivisuus, painopiste, resurssien taloudellinen käyttö ja reservi

Sotilasjohtaminen on ihmisten ja asioiden johtamista, tavoitteellista vuorovaikutusta ja päätösten tekemistä poikkeusoloissa, joita kuvaavat vastustajan toiminta, rajalliset resurssit, aikapaine, poikkeukselliset olosuhteet ja se, että päätökset koskevat aina ihmisiä, sotilaita. Sotilasjohtamisessa tarvitaan eettistä toimintakykyä, joka tarkoittaa minusta sitä, että kykenee tekemään arvoihin perustuvia päätöksiä ja elämään päätösten kanssa niiden vaikutusten jälkeen normaaliaikana ja erityisesti sodassa.

Mitä sotilasjohtaminen on tarkemmin ja miten sitä voi soveltaa liiketoimintaan?
Haluatko kuulla lisää, ota yhteyttä.

Voit perehtyä sotilasjohtamiseen myös Johtajan käsikirjan avulla.