perjantai 23. joulukuuta 2016

Mahdollisuus PK-yrityksille

Ensimmäinen yritys otti yhteyttä. Täsmensimme tutkimusongelman. Analyysit tehty. Kolme työpajaa pidetty. Ongelma ratkaistu työpajoissa ja selvityksellä. Jatkotoimenpiteet suunniteltu.

Toiselle yritykselle on vastaava mahdollisuus. Ota yhteyttä. Selvitetään kuinka voin olla avuksi.

------

Opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa yrittäjyyden koulutusohjelmassa.

Teen diplomityön teemasta "Osaaminen PK-yritysten kasvun mahdollistajana". Teema elää kirjallisuuskatsauksen perusteella ja joustaa osallistujien tavoitteiden mukaan.

Osaamista voi lähestyä myös resilienssin avulla. Onko yrityksellänne strategista ja operatiivista resilienssiä, kykyä kohdata muutoksia, kykyä säilyttää korkea suorituskyky muutoksissa, kykyä palautua muutoksista sekä kykyä oppia ja vahvistua muutoksista?

Onko yrityksellänne teemaan liittyvä ongelma, jonka haluatte ratkaista tai kehittämiskohde, jonka haluatte toteuttaa ensi vuoden loppuun mennessä?

Tutkimusmenetelmä voi olla kysely ja haastattelu sekä mahdollisesti yritykselle räätälöity valmennus.

Mitä hyötyjä yrityksellä on mahdollista saada?
- osaamisen kehittämisen tarvekartoitus
- teemavalmennus 4-8 henkilölle
- henkilökohtaiset toimintakykyprofiilit ja niiden tulkinnan
- ryhmäprofiilin ja sen tulkinnan
- henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
- osallistujien palautteen yhdistelmä
- tutkimusraportti, diplomityö
- mahdollisuuden seurantavalmennukseen

Mitä panostuksia yritykseltä luottamuksellisesti toivotaan?
- tarvekartoitus perustuen yrityksen strategiaan tai liiketoimintasuunnitelmaan
- johdon haastattelu noin 45 min
- kysely valitulle kohderyhmälle 5-10 henkilöä, kyselyyn vastaamisaika noin 20 min
- teemavalmennuksen tarvekartoitus ja tavoitteiden määrittäminen 30 min
- teemavalmennus valitulle kohderyhmälle 4-8 henkilöä 4-6 tuntia
- osallistujien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat noin 45 min
- osallistujaryhmän tai tiimin kehittymissuunnitelma noin 30 min
- sovittava pienehkö korvaus valmennusmenetelmän käytöstä yritykselle

Kiinnostuitko, ota yhteyttä, vaikka heti.

Hannu Hypponen
040 657 3495

torstai 3. marraskuuta 2016

Mitä on sotilasjohtaminen?

Kysymys, johon olen usein päässyt vastaamaan. 

Usein on helpompi aloittaa ja vastata siihen, mitä sotilasjohtaminen ei ole? Sotilasjohtaminen ei ole käskemistä, käskyttämistä, auktoritaarista johtamista, jota kuvataan elokuvissa, kirjoissa ja mielikuvissa, jotka ovat syntyneet sotilasryhmän jäsenenä varusmiespalveluksen aikana useita kymmeniä vuosia sitten.

Puolustusvoimien johtajaopetus perustuu syväjohtamisen teoriaan ja malliin. Syväjohtaminen on oppimisohjelma, joka auttaa esimiehiä ottamaan käyttöön ja kehittämään sitä potentiaali, jota heissä on. Syväjohtaminen on kokoelma erinomaisen johtamisen periaatteista ja se korostaa ihmisten johtamista asioiden johtamisen sijaan. Syväjohtamisen kulmakivet ovat innostus, luottamus, oppiminen ja arvostus. Pelkistettynä: ILOA. Miten johtamismalli toimii käytännössä, tässä siitä yksi esimerkki

Vuodesta 1998 alkaen puolustusvoimien johtamismallia on koulutettu yli 110 000 varusmiesjohtajalle. Johtamisohjelma koulutetaan vuosittain yli 6 000 varusmiehelle, 30 opintopisteen, eli noin 800 tunnin, laajuisina opintoina. Voidaankin sanoa, että lähes jokaisella työpaikalla on vähintään yksi tämän johtajakoulutuksen perusteet saanut henkilö.

Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia on varusmieskoulutukseen sisältyvällä johtajakoulutuksella? Katso linkistä

Upseerit perehtyvät sotilasjohtamiseen syvällisesti sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnossa ja erityisesti yleisesikuntaupseerin tutkinnossa. Tutkintojen opintoja täydentävät tehtäväkohtainen täydennyskoulutus kuten toimiapäällikkökurssi, ylemmän päällystön kurssi, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi ja ylemmän johdon kurssi. Käytännön johtamiskokemus hankitaan harjaantumalla nousujohteisesti normaali- ja poikkeusolojen johtajatehtävissä sekä palvelemalla kansainvälisissä harjoituksissa ja operaatioissa.

Puolustusvoimissa on strategista johtamista, operatiivista ja taktista johtamista, tavoitejohtamista, toiminnan johtamista, hanke- ja projektijohtamista jne. Syväjohtaminen antaa niihin yhteisen perustan ihmisten johtamiseen tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa.

Oman yli 30 vuoden kokemukseni perusteella sotilasjohtamisen erityispiirteitä ovat muun muassa seuraavat:
 • toiminnan organisointi ja rutiinien vakiointi, joilla luodaan selkeys johtamiseen
 • komentajakeskeisyys, komentaja vastaa lopputuloksista ja päätöksistä
 • esikuntatyöskentely, esikuntapäällikkö johtaa suunnittelua ja toimeenpanoa
 • komentajat, operatiiviset johtajat, johtavat tulokset tekemisen ja huolehtivat joukostaan
 • kouluttajat, samalla oman joukkonsa sodan ajan johtajia, valmentajia ja ohjaajia
 • asiantuntijat, oman alansa huippuosaajia
 • tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys, usein vuosikymmenien päähän tähtäävä suunnittelu
 • tehtävätaktiikka, toteuttaja vastaa menettelytavasta tavoitteen saavuttamiseksi
 • systemaattinen asioiden valmistelu
 • tarvittaessa nopeaa ja riskinottokykyistä
 • yleiset taktiset periaatteet; yllätys, aktiivisuus, painopiste, resurssien taloudellinen käyttö ja reservi
Sotilasjohtaminen on tarvittaessa suoraviivaista, nopeaa päätöksenteko, käskyjä ja välitöntä toimeenpanoa. Tästä enemmän omassa tekstissä Miten johtaa vaativassa kriisinhallintaoperaatiossa?

Sotilasjohtaminen on ihmisten ja asioiden johtamista, tavoitteellista vuorovaikutusta ja päätösten tekemistä poikkeusoloissa, joita kuvaavat vastustajan toiminta, rajalliset resurssit, aikapaine, poikkeukselliset olosuhteet ja se, että päätökset koskevat aina ihmisiä, sotilaita. Sotilasjohtamisessa tarvitaan eettistä toimintakykyä, joka tarkoittaa minusta sitä, että kykenee tekemään arvoihin perustuvia päätöksiä ja elämään päätösten kanssa niiden vaikutusten jälkeen normaaliaikana ja erityisesti sodassa.

Katso myös Miten sotilaita valmennetaan tekemään päätöksiä?

Mitä sotilasjohtaminen on tarkemmin ja miten sitä voi soveltaa liiketoimintaan? Ota yhteyttä.

maanantai 31. lokakuuta 2016

Tarjous PK-yrityksille esimiestoiminnan ja toimintakyvyn kehittämiseen

PK-yrityksille tarjous -10 % loppuvuoden ja ensikevään esimies- ja toimintakykyvalmennuksiin.
Ota yhteyttä, rakennetaan valmennus juuri teidän tarpeita vastaavaksi.

Valmennus voidaan painottaa asiakkaan tavoitteiden mukaisesti johtamiseen, esimiestoimintaan ja toimintakykyyn tai vaikka sotilasjohtamisen parhaiden käytäntöjen soveltamiseen.

Hannu Hyppönen
040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

perjantai 28. lokakuuta 2016

Miten soveltaa sotilasjohtamisen parhaita käytäntöjä?

Sotilasjohtamisen parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa johtamiseen ja liiketoimintaan.

Tässä kaksi hyvää esimerkki.
Five Practical & Critical Military Skills That Work Great For Business link

"There's nothing wrong with 'hard' -  Lessons from my time in the military" link


Hyvä ystäväni Juha Mattila eversti evp, tiivistää asiaa mielestäni hyvin.

"In four domains of leadership military may differentiate as follows;
1. Execution - during numerous situations and exercises military has learned that action is always better than loitering;  
2. Relationship building - military instructor knows how to build team integrity;  
3.Influence - in communicating the mission and sharing the challenge;  
4. Strategic thinking - oh so many situation analysis under the belt."

Alla olevan tunnisteen perustella löydät lisää esimerkkejä sotilajohtamisesta ja sen soveltamisesta tästä blogista.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä.

Hannu Hyppönen
Esimies- ja toimintakykyvalmentaja
Eversti evp

hannujhypponen@gmail.com
040 657 3495perjantai 5. elokuuta 2016

Räätälöidyt esimies- ja toimintakykyvalmennukset

Henkilöstöjohdon tarkistuslista yrityksen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseksi:
- tukeeko kehittäminen yrityksen strategisia tavoitteita ja haluttua muutosta?
- onko organisaation perus- ja ydinosaamiset tunnistettu ja kuvattu?
- onko kehittämiselle määritetty tavoitteet ja laadittu toteuttamissuunnitelmaa?
- onko suunnitelman toteuttamiseen varattu tarvittavat resurssit: osaaminen, raha ja aika?
- onko toteuttaminen budjetoitu ensivuodelle?
- onko yrityksellä itsellä tarvittava osaaminen ja aika edellä mainittuin asioihin?

Rakennetaan juuri sinun tarpeitasi vastaava valmennus.

Ota yhteyttä. Sovitaan tapaaminen. Esittelen valmennukset tarkemmin.

Hannu Hyppönen
040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com
"Toimintakykyä myötäotteella"

maanantai 25. heinäkuuta 2016

Minkä ongelman ratkaisemme valmennuksella johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille?Oletko miettinyt, miten pärjäät yhä nopeammissa ja monimutkaisemmissa muutoksissa?

Me kaikki kohtaamme toimintakykyyn liittyviä haasteita yksilöinä, esimiehinä, tiimeinä ja yrityksinä.

Onneksi toimintakykyä voidaan mitata ja kehittää.

Toimintakyvystä on monia hyötyjä, jotka lisäävät työn tehokkuutta ja yritysten liiketoimintaa.

Uskon, että olet kiinnostunut, miten voit kehittää kykyäsi kohdata muutoksia ja samaan aikaan ylläpitää omaa ja henkilöstösi toimintakykyä sekä yrityksesi suorituskykyä.

Pyydänkin, että teet kolmen vaiheen ja vain muutaman minuutin pikakartoituksen omasta tai organisaatiosi toimintakyvystä muutoksissa:

Vaihe 1: Missä "ruudussa" olet tällä hetkellä tai haluat olla lähitulevaisuudessa?
Vaihe 2: Mitä minä tekisin ja kysyisin, jos olisin kyseisessä "ruudussa"?


Vaihe 3: Tehdään yhdessä tarkempi tarvekartoitus.Tarvekartoitus on sinulle ilmainen ja hyödyllinen, koska
- saat oppaan; Miksi ja miten valmentaa henkilöstöä?
- saat kartoituksen tarpeista ja tavoiteltavista hyödyistä
- saat "räätälöidyn" ratkaisuehdotuksen hyötyjen saamiseksi

Voit lukea esimerkin ratkaisuehdotelmasta tästä

Muita näkökulmia asiakkaan hyötyjen varmistamiseen löydät etusivulla olevien tunnisteiden avulla. Ole hyvä.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

Hannu Hyppönen
Puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

Valmennus Hannu Hyppönen
Y-tunnus 2728707-2

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Esimies- ja toimintakykyvalmennustaTuen esimiehiä kehittämään johtamista ja toimintakykyä, joilla voidaan saada aikaan hyötyjä tehokkuuden ja liiketoiminnan lisäämiseksi.

Erityisosaamiseni on johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen, johon toimintakyvyn valmennus liitetään.

Toimintakyvyllä 
tarkoitan henkilöstön kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ja kykyä toimia joustavasti muutos- ja häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmaksi muutosten jälkeen.

Tunnuslauseeni on "Myötäotteella toimintakykyä".

Toimin siten, että saamme yhdessä hyötyjä, sovituilla ratkaisuilla juuri teidän yrityksen tarpeisiin.

Toimialueeni on koko Suomi.

Haasta minut vakuuttamaan sinut, että yhteistyö myötäotteella tuottaa hyötyjä.

Katso esittely

Valmennus Hannu Hyppönen
Y-tunnus 2728707-2


maanantai 18. heinäkuuta 2016

Turvallisuutta Kaakkois-Suomessa

Aloitan 1.8. piiripäällikkönä Kaakkois-Suomessa ja Saimaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä Lappeenrannassa.
Mielenkiinnolla lähes 300 vapaaehtoisen kouluttajan johtajaksi.
Tuloksia kuvaavat 160 kurssia, 4 000 osallistujaa ja 9 000 koulutusvuorokautta sekä osallistujien tyytyväisyys 4,1 (1-5).

Jatkan edelleen yrittäjänä ja valmentajana sivutoimena.

Lisää turvallisuutta yhdessä MPK

sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Toimintakyvyn valmennusta Lappeenrannan Nuorkauppakamarin jäsenille

Laura, Johanna, Pirjo, Antti ja Pauliina toimintakyvyn, resilienssin valmennuksessa Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6. Näkymä linnoitukseen Lappeenrannan, toistaiseksi, korkeimmalta terassilta.


Valmennus rakennettiin asiakkaiden tarpeella "Vähän teoriaa ja paljon harjoittelua".

Valmennukseen sisältyikin neljässä tunnissa yli 20 toimintakyvyn tehtävää/harjoitus. Näiden avulla pohdittiin henkilökohtaisesti ja ryhmänä toimintakyvyn kehittämistä esimiehen näkökulmasta.

Osallistujien kokonaispalaute 4,2 (1-5).  Katso valmennettavien kokemaa JCI.Lappeenranta

Mitä konkreettista sait työhösi?
 • Malli keskittymisestä pääasioihin ja kehittymissuunnitelman pohjan 
 • Aion kokeilla uusia lähestymistapoja ongelma- ja muutostilanteisiin 
 • Vinkkejä asioiden eteenpäin viemiseksi. Sain hyvin avattua itseäni vaivanneita asioita.

Mikä oppimasi asia oli sinulle hyödyllisin?

 • Kiteytyi se, missä itselläni on kehitettävää. Omat kehittymiskohteet
 • Oma analyysi ja sen ymmärtäminen. Oma profiili
 • Keskustelu ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi

Mikä oli erityisen hyvää?

 • Toimintakyvyn pelikortit. Esimerkkitilanteet korttien avulla
 • Käytännön esimerkit. Keskustelu oli hyvä.

Missä on vielä kehitettävää?

 • Ryhmätehtävissä vielä enemmän aikaa ja tilaa osallistujille miettiä asiaa. 


Vapaa sana
 • Aika meni todella nopeasti. Olisin voinut itse istua tässä koko päivän
 • Valmentajan omakohtaiset esimerkit avasivat hyvin asioita
 • "Resilienssilihakset” tunnistettiin nimeltä
 • Lisää ongelmatilanteita (kortit) joita mietitään ja omakohtaisuutta peliin


Voit katsoa myös muuta asiakaspalautetta


Kiitos aktiivisille osallistujille. Valmentajana oppii jopa enemmän kuin valmennettavana.


Valmennus on kehittymissysäys, jota tuetaan vielä palautteella henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan.

sunnuntai 29. toukokuuta 2016

Miten sinä haluat kehittää toimintakykyäsi?Useimmat meistä eivät tietoisesti kehitä kokonaistoimintakykyään. Tämä voi johtua siitä, että emme tunne toimintakyvyn kokonaisuutta. Tiesitkö, että toimintakyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä toimintakyvystä.

Jotkut meistä keskittyvät kehittämään fyysistä toimintakykyään, koska se on toimintakyvyn näkyvin ja helpoiten mitattavin osa-alue. Lihaskunto voidaan määrittää lihaskuntotestillä ja kestävyyskunto juoksutestillä. Fyysiselle toimintakyvylle voidaan määrittää tavoitetaso ja mittarit, joiden avulla kehittymistä voidaan mitata. Fyysistä toimintakykyä voi kehittää harjoitussuunnitelmalla ja säännöllisellä harjoittelulla ja parhaiten, jos ne molemmat ovat henkilökohtaisia ja perustuvat mitattuun lähtötasoon ja asetettuun tavoitteeseen.

Kukaan meistä ei ole täydellinen. Meillä kaikilla on kehitettävää tai paremminkin tarvetta kehittyä. Tunnetko sinä toimintakykysi vahvuudet ja kehittymistarpeet? Tiedätkö, mitkä toimintakyvyn ominaispiirteet ovat vahvuuksiasi? Mitä ominaispiirrettä pyrit luontaisesti käyttämään erityisesti muutostilanteissa? Toisaalta, mitä toimintakyvyn ominaispiirteitä et luontaisesti pyri käyttämään, mutta joita vahvistamalla kehittäisit toimintakykyäsi.

Kaikki meistä voivat kehittää kokonaistoimintakykyään samoin kuin voimme kehittää fyysistä toimintakykyämme - harjoittelemalla. Tehokkainta kehittyminen on, kun se perustuu tunnistetun lähtötasoon ja määritettyyn tavoitteeseen. Suunnitelmallisuutta kehittymiseen saadaan harjoitusohjelmalla ja parhaimmillaan henkilökohtaisella valmentajalla.

Sinä ja me kaikki voimme kehittää toimintakykyämme ja sen kaikkia osa-alueita. Tämä edellyttää, että
 • tunnistat omat vahvuutesi ja kehittymistarpeesi
 • teet kehittymispäätöksen, mitä osa-aluetta haluat kehittää ensin ja mitä seuraavaksi
 • ryhdyt kehittämään toimintakykyäsi

Me voimme tukea sinua toimintakykysi kehittämisessä valmennuksella, joka sisältää
 • henkilökohtaisen toimintakykyprofiilin, jonka avulla tunnistat vahvuutesi ja kehittymistarpeesi
 • henkilökohtaisia harjoituksia, joiden avulla kehität itsetuntemustasi
 • ryhmäharjoituksia, joissa opit yhdessä ja muiden jakamista kokemuksista
 • henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka laatimiseen saat perusteet, ohjeet, palautetta ja tukea
Valmennus keskittyy kykyyn sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa toimintakykyä.

Miten sinä haluat kehittää toimintakykyäsi, erityisesti muutoksissa, jotka ovat yhä nopeampia ja monimutkaisempia?
 • Avoimella valmennuksella (4-6 h)
 • Ryhmävalmennuksella (4-6 h), organisaatiolle kohdennettuna
 • Henkilökohtaisella valmennuksella (1-2 h/kerta)
 • Verkkovalmennuksella
 • Seurantavalmennuksella (2-4 h), 6-12 kk edellisen valmennuksen jälkeen
Tee kehittymispäätös ja ota yhteyttä. Olemme mielellämme valmentajasi - myötäotteella.

Voit perehtyä valmennukseen tarkemmin tästä

lauantai 28. toukokuuta 2016

Mihin toimintakykyä tarvitaan?

Toimintakyky on kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä.

Toimintakykyä tarvitaan

 • Näkemään toimintaympäristön ja sen muutokset mahdollisuuksina
 • Tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittymistarpeet
 • Näkemään selkeä päämäärä ja tavoitteet sekä priorisoimaan tehtäviä ja resursseja
 • Tarkastelemaan asioita ennakkoluulottomasti eri näkökulmista
 • Etsimään vaihtoehtoja ja pyrkimään ratkaisemaan ongelmia uusilla tavoilla
 • Kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä sekä uskaltamaan pyytää tukea ja apua
 • Pitämään asiat järjestyksessä esimerkiksi toimenpideluetteloiden ja aikataulujen avulla
 • Sitoutumaan muutoksiin enemmän kuin puolustautumaan niitä vastaan
 • Uskaltamaan tehdä päätöksiä vajaillakin tiedoilla ja ottamaan hallittuja riskejä

Toimintakyky on siis positiivisuutta, keskittymistä, joustavuutta, järjestelmällisyyttä ja proaktiivisuutta.

Haluatko 

 1. Tunnistaa toimintakyvyn ominaispiirteet sekä niiden vahvuudet ja kehittymistarpeet itsessäsi ja tiimissäsi?
 2. Ohjeet ja perusteet toimintakykysi kehittämiseen?
 3. Harjoitella toimintakyvyn kaikkia ominaispiirteitä henkilökohtaisesti ja ryhmänä?

Jos vastasit edellä oleviin kolmeen kysymykseen kyllä tai ehkä, ota yhteyttä. 

Katso, miten voit kehittää toimintakykyä

Vakuutan, että toimintakyky tuottaa sinulle, tiimillesi ja organisaatiollesi hyötyjä, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen yhä nopeammissa ja monimutkaisemmissa muutoksissa.lauantai 21. toukokuuta 2016

Toimintakyvyn valmennus myötäotteella osana johtamisen opintoja


Valmennuksen toinen jakso käsittää neljä tuntia toimintakyvyn harjoittelua. Harjoitukset ovat pääosin uusia ja käsittävät muun muassa ryhmäharjoituksia resilienssipelikorttien avulla.

Valmennus on edennyt orientoinnista, muutoksiin ja niihin reagoimiseen, toimintakyvyn ominaispiirteisiin, henkilökohtaiseen resilienssiprofiiliin ja kehittymissuunnitelmaan ja nyt harjoitteluun.

Valmennus on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamisen opintoja. Valmennukseen osallistuu yli 30 opiskelijaa. Odotan mielenkiinnolla, miten näin iso valmennusryhmä saadaan innostettua yhteiseen harjoitteluun. Siitä myöhemmin lisää.

Tämä olikin haastava valmennus; lauantaina, lounaan jälkeen, viimeiset tunnit ennen Suomi-Venäjä ottelua. Ratkaisu oli toiminnallisuus, pelillisyys, ryhmätoiminta, urakka ja aikapalkkio ;)

Katso, mitä kirjoitin aiheesta aiemmin 4.11.2015 linkki

Tekstin alla ja etusivulla olevien tunnisteiden avulla löydät muita näkökulmia toimintakykyyn ja johtamiseen - Ole hyvä.

sunnuntai 15. toukokuuta 2016

Toimintakykyä muutoksiin: perusvalmennus

Ongelma: Kohtaamme kaikki muutoksia, jotka ovat yhä nopeampia, monimutkaisempia ja jatkuvia. Emme ole tunnistaneet toimintakykymme vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä miten voimme kehittää toimintakykyämme.
Ratkaisu: Toimintakyky, joka tarkoittaa yksilön kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa toiminta- ja suorituskykyä muutoksista oppien ja niistä vahvistuen.

Tavoiteltavat hyödyt: Vähintään 10 % lisää tehokkuutta ja liiketoimintaa, jotka saadaan aikaan paremmalla johtamisella ja henkilöstön työtyytyväisyydellä sekä vähemmällä ”sähläämisellä”.

Kohderyhmä: Johto, päälliköt, esimiehet ja asiantuntijat sekä tiimit

Perusvalmennus:

 • Muutokset ja niihin reagointi 
 • Toimintakyky ja sen ominaispiirteet 
 • Henkilökohtainen toimintakykyprofiili 
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 
 • Henkilökohtaisia- ja ryhmäharjoituksia 
Aika: Sopimuksen mukaan. Seuraava avoin valmennus kesäkuussa 2016

Toteutustapa: yksi koulutuspäivä 6 h. Katso toteustapa

 • Valmistautuminen (1 h): kysely ja perehtymistehtävä verkossa
 • Lähijakson (4 h): muutokset, toimintakyky ja toimintakykyprofiili
 • Jatkotehtävä (1 h): henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman viimeistely
Vaikuttavuuden varmistavat osallistava toteutustapa ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä suositeltava osallistuminen seurantavalmennukseen. 


Hinta: valitsemasi valmennuksen mukaan 200 - 450 e / henkilö (+alv 24 %). 
Katso vaihtoehdot etusivulta ja rakenna oma valmennuksesi tarpeidesi perusteella.

Tarjous -10 %: tutustumistarjous. Pyydä tarjous ryhmille.


Asiakaslupaukset

 • Nopea toimitusaika 
 • Joustava toteutus 
 • Tehokas ajankäyttö 
 • Palaute valmennettavilta 
 • Kilpailukykyiset hinnat 
 • Tutustumistarjoukset 

Kiinnostuitko? Katso osallistujien palautetta
Haluatko lisätietoa? Tilaa opas
Ota yhteyttä yhteystiedot

perjantai 13. toukokuuta 2016

Tee itse valmennuksen tarvekartoitus

Miksi, miten ja mitä johtaja-, esimies- ja toimintakykyvalmennukseen? 

Tunnista tarve ja varmista hyödyt. Vertaa ja valitse valmennustarjonnasta.

Vältä yleisimmät ongelmat ja keskity menestystekijöihin.

Katso lisätietoja

Tilaa sinulle arvokas, nyt maksuton, opas etusivulta.

sunnuntai 8. toukokuuta 2016

Opas vaikuttavaan valmennukseen

Oletko miettinyt, miten pärjäät yhä nopeammissa ja monimutkaisemmissa muutoksissa? Miten tehostat työskentelyä ja kasvatat liiketoimintaa 10 %.

Me kaikki kohtaamme toimintakykyyn liittyviä haasteita yksilöinä, esimiehinä, tiimeinä ja yrityksinä. Miksi toimintakykyä tarvitaan?
Miten panostaa henkilöstön toimintakykyyn? 
Mitä ongelmia tulee välttää valmennuksessa?Uskon, että olet kiinnostunut, miten voit kehittää kykyäsi kohdata muutoksia ja samaan aikaan ylläpitää omaa ja henkilöstösi toimintakykyä sekä yrityksesi suorituskykyä.

Toimintakyvystä on monia hyötyjä, jotka lisäävät työn tehokkuutta ja yritysten liiketoimintaa. Henkilöstön valmennus on aina investointi organisaation ydinosaamiseen ja tulevaisuuteen.

Oppaan tarkoituksena on tukea valmennuksen tilaajan päätöksentekoa sekä auttaa asiakasta välttämään yleisempiä valmennukseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena on onnistunut valmennus, joka vastaa asiakkaan tarpeita ja tuottaa odotettuja hyötyjä sekä vastaa valmennettavien odotuksia. 

Opas sisältää nyt 15 kohdan tarkistuslistan, miten varmistat vaikuttavan valmennuksen.


Olen varma, että opas on sinulle hyödyllinen. 
Voit tilata oppaan etusivulta.

Haluatko seurata ajankohtaisia asioita johtamisesta ja toimintakyvystä?
Voit tilata kerran kuukaudessa julkaistavan uutiskirjeen sähköpostiisi.

Haluatko lisätietoja?
Ota yhteyttä. Sovitaan tapaaminen tarvekartoituksen tekemiseksi.

Tuemme mielellämme henkilöstönne osaamisen ja toimintakyvyn kehittämistä.
Pyydä tarjous.Ystävällisin terveisin, 

Hannu

Valmennus Hannu Hyppönen
Johtaja-, esimies- ja muutosvalmennusta ”myötäotteella”
Puh. 040 657 3495
hannujhyppönen@gmail.com

lauantai 7. toukokuuta 2016

Mitä esimies- ja johtamistaitoja haluat kehittää?

Esimiesten osaamisen puute on yksi suurimpia tuottavuuden esteitä, käy ilmi tuoreesta kyselystä pienille ja keskisuurille yrityksille. Linkki HS juttuun tutkimuksesta

Esimiestoiminnan kehittämisen tavoitteena voi olla parantaa organisaation ja esimiesten suorituskykyä tai tarve vastata organisaation kasvuun, esimiesten vaihtuvuuteen tai toimintakulttuurin muutokseen.


Hyvällä esimiestoiminnalla voidaan lisätä henkilöstön toimintakykyä ja tyytyväisyyttä sekä vähentää turhan työn tekemistä. Näin voidaan parantaa yrityksen tehokkuutta ja lisätä liiketoimintaa jopa 10 %. (Kesti M. and Syväjärvi A. (2015) Human Capital Production Function in Strategic Management. Technology and Investment, 6, 12-21.)

Alaisten mielestä ärsyttävintä esimiehissä on alaisten syyttäminen virheistä, joita alaiset eivät ole tehneet (30 %). Toiseksi ärsyttävimpänä piirteenä esimiehissä pidettiin sitä, etteivät he kuuntele alaisiaan (25 %). Luottamuksen puute työntekijöitä kohtaan listattiin kolmanneksi ärsyttävimmäksi piirteeksi esimiehissä. (Koulutusten hakupalvelun koulutus.fi kysely).


Jokainen voi kehittyä esimiehenä opiskelemalla ja harjoittelemalla. Esimiehistä noin 50 % on oppinut omista kokemuksistaan; onnistumisista ja virheistä. Erilaisten coaching- ja mentorointikäytäntöjen avulla on oppinut noin 20 %. Samoin noin 20 % on oppinut erilaisiin valmennustilaisuuksiin osallistumalla. (Pauli Juuti 2016).

Katso asiakasvalmennuksen toteutus ja palaute

Mitä esimiestoiminnan osa-alueita sinä haluat kehittää?


Ihmisten johtaminen: tavoitteellista vuorovaikutusta


 • Työelämätaidot. Katso sovellusesimerkki 
 • Johtajuuden kehitys: esimiestoiminta, johtajuus, jaettu johtajuus 
 • Valmentava johtaminen. Katso sovellusesimerkki
 • Kehittämis- ja tavoitekeskustelut 
 • Kokoukset ja palaverit 
 • Ongelmien ennalta ehkäiseminen ja hallinta 
 • Johtamisen kehittäminen. Katso esimerkki 

Asioiden johtaminen: päätösten tekemistä


 • Suunnitelmallinen toiminta 
 • Toimintaympäristön analysointi. Katso esimerkki
 • Tuloskortti 
 • Riskien hallinta 
 • Tilannetietoisuus 

Johtamisen perusta: niin ihmisten kuin asioiden johtamiselle


 • Perustehtävä (missio) ja päämäärä (visio)
 • Arvot ja toimintaperiaatteet. Katso arvojohtamisesta
 • Strategia ja strateginen suunnittelu. Katso esimerkki
 • Toiminnan organisointi ja rutiinien vakiointi vrt itseohjautuvuus

Kehittäminen: osaamista ja toimintakykyä muutoksiinLiiketoiminnan johtamisessa voidaan soveltaa myös sotilasjohtamista


 • Miten määrität haluttuun loppuasetelmaan johtavat operaatiolinjat? Katso esimerkki
 • Miten voit soveltaa sotateorioita? Katso esimerkki
 • Miten voit soveltaa tehokkaan esikuntatyöskentelyn periaatteita? Katso esimerkki
 • Muutoksen johtaminen. Katso sovellusesimerkki

Mitä esimiestoiminnan osa-alueita sinä haluat kehittää? Valitse tarvitsemasi alueet. 

Teen sinulle tarjouksen valmennuksesta. Valmennus voi sisältää kyselyjä, ennakkotehtäviä, pohdintatehtäviä, tietoiskuja, ryhmäkeskusteluja, tapausesimerkkejä ja harjoituksia. Sovellan valmennuksessa yli 30 vuoden johtaja- ja esimieskokemusta.

"Mestarit ovat epäonnistuneet useammin kuin aloittavat esimiehet ovat yrittäneet".

Ota yhteyttä. Sovitaan aika, paikka ja käytännön järjestelyt - myötäotteella.

Valmennus Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495

sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Osallistuja seuraavaan avoimeen valmennukseen

Onneksi olkoon. Osallistuja seuraavaan avoimeen toimintakykyvalmennukseen on arvottu verkkosivun ja Facebook-sivun tykkääjien ja jakajien joukosta.

Voittajan nimi julkaistaan, kun saan häneen yhteyden.

Ellei arpa osunut sinuun, ja muutenkin, voit tilata maksuttoman oppaan "Vaikuttavaan valmennukseen" etusivulta.


Lupaan osallistujalle, että

 • Tulet valmennukseen aiheeseen perehtyneenä ennakkomateriaalin avulla 
 • Saat itsestäsi riippuen alku- tai jatkosysäyksen toimintakykysi kehittämiselle 
 • Tunnistat, miten kohtaan ja miten toimit muutoksissa 
 • Opit miksi, miten ja mitä on toimintakyky ja miten resilienssi-käsite selkeyttää sitä 
 • Saat itse ja voit jakaa muille kokemuksiasi toimintakyvystä käytännön harjoitusten avulla 
 • Saat henkilökohtaisen toimintakykyprofiilisi ja sen kirjallisen analyysin 
 • saat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman perusteet ja teet alustavan suunnitelmasi 
 • Saat käytännön ohjeet toimintakykysi kehittämiseksi 
 • Saat todistuksen valmennuksesta yrityksen koulutusvähennyksen tai viraston koulutuskorvauksen perusteeksi ja niihin tarvittavat ohjeet 
 • Voit jatkaa toimintakykysi kehittämistä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi avulla 
 • Voit antaa suoran palautteen, miten tärkeinä pidät lupauksiani ja miten ne toteutuivat sinun kokemanasi
Tervetuloa!

torstai 28. huhtikuuta 2016

Tee kolmen vaiheen pika-analyysi yrityksesi tai omasta toimintakyvystäsi muutoksissa

Vaihe 1: Missä "ruudussa" olet tällä hetkellä tai haluat olla lähitulevaisuudessa?


Vaihe 2: Mitä minä tekisin, jos olisin nyt kyseisessä "ruudussa"?

Vaihe 3: Mihin "ruutuun" haluat päästä? Ota yhteyttä. Tehdään tarkempi tarvekartoitus. Kerron lisää, mitä hyötyjä toimintakykyvalmennuksella voidaan saada juuri teille.

Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com


Lisävaihe:

Oletko perehtynyt SITRAN trendilistaan? Oletteko pohtineet, miten trendit ja niiden vastatrendit vaikuttavat toimialaanne? Sitran trendilista 2014-2015

torstai 21. huhtikuuta 2016

Lessons Learned and Best Practices for Staff Work by Colonel (ret) Hannu Hyppönen

How does the work in international staff differs from the so-called normal work?

I had the opportunity to serve in demanding crisis management operation in the spring in 2011. I prepared for the task in Finland and abroad, as well as orientated by my predecessor "on the spot".


Quantity - enhancing the capability

The number of daily working hours will be doubled (from 12 to 24 hours) and a five-day working week changes into seven days. HQ Staff rotates every 4-6 months.


Quality - the best practices

I was asked to train staff work to the next rotation. I built up the training with best available information, lessons learned and followed by my own experience.
 1. Staffing starts from tasks - give tasks, follow the tasks and start staffing - Staff officers are for staffing. Recognize your role. 
 2. You can do anything, but not everything – Prioritize. 
 3. You have always too much to do. Use ABCD- approach. A is ASAP, B is burning, but not critical, C can be done later and D delegate  - Recognize, what is time critical. 
 4. You can't eat the elephant - bite the elephant - Cut a big task for smaller tasks.
 5. Good enough (80 %) in right time is better than outstanding (100 %) tomorrow – Be mission oriented. 
 6. Due time is the time you have - Be time-effective. 
 7. Execution needs time - Staff 1/3 of the time and give 2/3 of it for subunits. 
 8. Good staffing needs all branches - Co-operate. 
 9. Do not present problems - Make recommendations.
 10. Decisions can be made only if there are alternatives - Give options.
 11. Commanders' time is valuable. Be ready to use your three minutes effective - KISS.
 12. Give your opinions before the decision. When decision is made, focus on execution.
 13. Plans are nothing, but planning is everything - Make plan A and plan B.
 14. Units make the results, not the staffs - Support subunits to fulfill their tasks.
 15. Don't tell that subunits can't make the task. Tell how supported subunits can make it happen.
 16. Plan is a common start for changes - Be ready to take plan B in use and start planning for plan C.
 17. The most dangerous 7 words are : "We have allways made it like that" – Think critical.

Sum up: make it resilient!


An other Point of view 12 Tips for Showing Leadership During Your Staff Time appeared first on The Military Leader http://www.themilitaryleader.com/leadership-lessons-staff-officers/


Would you like to hear more about the benefits of staff working principles in your business? Take contact and let me help.


Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Asiakastapaaminen ratkaisuehdotuksen tekemiseksi

Hei, soitin sinulle ja sovimme tapaamisen toimintakyvyn tarvekartoituksen tekemiseksi.

Toivon, että tapaaminen on hyödyllinen sinulle ja yrityksellenne.

Uskon, että hyödynnämme rajallisen ajan tehokkaimmin, kun valmistaudumme tapaamiseen hieman jo etukäteen.

Siksi ehdotankin, että pohdimme seuraavia kysymyksiä ja keskustelemme niistä tapaamisessa:
 1. Miten haluaisit parantaa henkilöstönne toimintakykyä nykyisiin tai tuleviin muutoksiin?
 2. Mitä toimintakyvyn osa-aluetta haluaisit vahvistaa, parantaa tai kehittää?
 3. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitetta, jotka haluaisit saavuttaa nykyistä paremmalla toimintakyvyllä?
 4. Mitä toimenpiteitä olet suunnitellut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? 
 5. Mitä muita mahdollisuuksia voisi olla?
 6. Mitä mahdollisia esteitä näet tavoitteiden saavuttamiseen?
 7. Onko mahdollisesti olemassa muita tapoja, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa?
 8. Miten voin juuri nyt parhaiten auttaa ja tukea tavoitteiden saavuttamisessa?
 9. Onko jotain erityistä, mikä meidän tai minun tulisi huomioida jatkossa?
 10. Miten tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea?
 11. Miten haluat, että kerron tai raportoin valmennuksen tuloksista?
 12. Milloin voimme tavata uudelleen ja mitä asioita haluat silloin käsitellä?
Olivatko kysymykset sinulle hyödyllisiä?

Varmistetaan vielä tapaamisaika. Sopiiko sinulle kahden viikon päästä keskiviikkona iltapäivällä vai onko joku muu aika sinulle parempi?

Tavataan. Otetaan "myötäote" muutoksiin.
Terveisin,
Hannu

Valmennus Hannu Hyppönen
Puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Upseeriluento Ratsuväkiprikaatin juhlasalissa

Upseerien perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen kuuluvat operaatiotaito ja taktiikka.

Miksi jaan tämän tekstin? 
Toivon, että perinteet säilyvät ja niiden ylläpitäminen Lappeenrannan Upseerikerholla on mahdollista myös jatkossa.

Veljekset Stackelberg esittävät syvää taktista viisautta, Reini luennoi ja Benni pitää huolen kritiikistä.

Yleisönä vasemmalta oikealle: Gustav Ehrnrooth, Palmroth, Alfthan, Sawela, Lilius, Vilkama, Lauri, Gustafsson, Wrede, Eriksson, Kemppi, Hohenthal, Londe´n, Emelius, Salmio, Helsingius, Blomqvist, Mellin, Dederman, Karl-Gustaf Ramsay, Peitsara, Kurt Alfthan, Carl-Gustaf Wahren, Boisman, Majewski ja etualalla oikealla Georg Ramsay.

Piirros. Arvo Selim Tigerstedt (21.3.1899 – 19.9.1969) oli suomalainen urheilutoimittaja sekä pilapiirtäjä, joka tunnettiin yleisesti nimellä ”Tiikeri”.


Tilaisuus pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, joka täyttää pian 127 vuotta. 

Perinteitä tänään omalta osaltaan ylläpitävät muun muassa 

 • Lappeenrannan Upseerikerho
 • Uudenmaan Rakuunarykmentin upseerikerho
 • Uudenmaan Rakuunarykmentin säätiö
 • Etelä-Karjalan Kadettipiiri
 • Upseeriliiton Lappeenrannan osasto
 • Lappeenrannan Päällystöyhdistys
 • Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri
 • Etelä-Karjalan Reserviläispiiri
 • Lappeenrannan Sotaveteraanit
 • Lappeenrannan Reserviupseerikerho
 • Rakuunakilta
 • Lappeenrannan kerho
 • Lappeenrannan, Leirin ja Lauritsalan Rotaryklubit
 • Maasotakoulu ja 
 • Lappeenrannan kaupunki  - sekä monet muut